Algemene Voorwaarden

We hebben alle voorwaarden voor je op een rijtje gezet. Heb je een vraag over deze voorwaarden? Neem contact met ons op!

Reisvoorwaarden

1. Definities
Organisator: De handelaar die de Reis samenstelt en deze – al dan niet via een doorverkoper – aanbiedt. Eveneens wordt als Organisator beschouwd de handelaar die de Reis aanbiedt indien deze slechts bestaat uit één Reisdienst en de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.

Reiziger: Iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst betreffende een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;

Reisdienst: Personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.

Reisdienstverlener: De dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van de Organisator. 

Overeenkomst: De overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij de Organisator zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.

Schriftelijk: Op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

Pakketreis: Een pakketreis in de zin van de wet.

Reis: Een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).
2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Pakketreizen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan. 

2.2 Gekoppelde reisarrangementen
Deze Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met de Organisator zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.

2.3 Reisdiensten 
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van de Organisator. 

2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden. 
3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Inhoud aanbod
De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de Organisator verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld. 

3.2 Vrijblijvend aanbod
Alle offertes en aanbiedingen door de Organisator zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de Organisator. Dit geldt ook indien de Reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.

3.3 Totstandkoming overeenkomst 
De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van de Organisator.  
3.4 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de Organisator heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.  

3.5 Bijzondere wensen 
Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van de Organisator aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende. 

3.6 Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan de Organisator als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. De Organisator dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst de Organisator het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt de Organisator het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet de Organisator de Reiziger een nieuw aanbod. 

3.7 Bevestiging ontvangst van de boeking
Indien aanvaarding door de Reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt de Organisator de ontvangst van de door de Reiziger verstuurde aanvaarding.

3.8 Bevestiging van de boeking
De Organisator stuurt onverwijld na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur. 

3.9 Herroeping door reiziger
Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.10 Minderjarigen
De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3 (Totstandkoming overeenkomst) van dit artikel de Overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door de Organisator. 

3.11 Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon - relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. 
4. Informatie door de Organisator
4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

4.2 Informatie vóór de boeking
Voor het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Organisator het ingevulde standaardinformatieformulier (Bijlage bij de Richtlijn (EU) 2015/2302) en de overige wettelijk verplichte informatie zoals vermeld in artikel 7:502 BW.

4.3 Informatie door de Organisator bij de boeking of onverwijld daarna
Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt de Organisator de Reiziger de Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie. 

4.4 Informatie door de Organisator voor de Reis
Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis waaronder informatie over de geplande vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij die het luchtvervoer uitvoert.

4.5 Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door de Organisator verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger. 

4.6 Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze de Organisator onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve aanvangtijden worden vermeld in de reisbescheiden.

4.7 Informatie over verzekering
De Organisator verstrekt de Reiziger voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. De Organisator kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Reiziger hier voor totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld.
5. Informatie door de Reiziger
5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door de Organisator of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 (annuleringskosten) verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.  
6. Betaling
6.1 Aanbetaling
Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 20% van de reissom te zijn voldaan met een minimum van € 50 per Reiziger.

6.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis te zijn voldaan.

6.3 Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd. 

6.4 Incassokosten
De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Indien de Reiziger in verzuim is kan de Organisator het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft de Organisator het recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van de Organisator onverlet.
7. Indeplaatsstelling
7.1 Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten.

7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.
8. Wijziging door de Reiziger
8.1 Wijziging
De Reiziger die de Reis heeft geboekt kan de Organisator Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe gehouden. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2 Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers
Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] van toepassing.
9. Annulering door de Reiziger
9.1 Annulering
De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten Werkdagen om, wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2 Annuleringskosten
Bij opzegging door de Reiziger zijn de volgende bedragen verschuldigd:

t/m 60 dagen vóór de dag van aanvang van de reis
20% van de reissom
vanaf 59 dagen tot en met 29 dagen vóór de dag van aanvang van de reis
50% van de reissom
vanaf 28 dagen tot en met de dag van aanvang van de reis
100% van de reissom

Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen. Indien van toepassing worden inkomsten uit werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering gebracht.
10. Prijswijziging
10.1 Prijswijziging
De Organisator behoudt zich het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. De Organisator kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen op grond van wijzigingen in  toepasselijke wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.

10.2 Beëindiging door Reiziger
Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de Reiziger het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. De Organisator stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

10.3 Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging is bedongen, heeft de Reiziger in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.
11. Wijziging door Organisator
11.1 Wijzigingen 
De Organisator heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

11.2 Ingrijpende wijzigingen 
Indien noodzakelijk kan de Organisator de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.3 Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens
Indien de Organisator niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Reiziger dan kan de Organisator de Reis op dit onderdeel wijzigen. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.4 Termijn
Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger aan de Organisator Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

11.5 Prijsverlaging
Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging.

11.6 Kennisgeving 
Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Reiziger onverwijld op de hoogte van: 
- de wijzigingen, 
- de redelijke termijn waarbinnen de Reiziger de Organisator Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Reiziger de Overeenkomst beëindigt, 
- het gevolg dat indien de Reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt. 
- indien aangeboden, de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

11.7 Terugbetaling betaalde bedragen 
Indien de Reiziger op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de Organisator alle door of namens de reiziger betaalde bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terug.
12. Opzegging door de Organisator
12.1 Opzegging
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:
 a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.
- 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.
- 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.
b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

12.2 Terugbetaling betaalde reissom
In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

12.3 Beëindiging door toedoen van de Reiziger
Ingeval de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft de Organisator het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van de Organisator onverlet.  
13. Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Reis
13.1 Goede uitvoering van de Reis
De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.

13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer. 
14. Conformiteit & non-conformiteit
14.1 Conformiteit
De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

14.2 Klachtplicht reiziger
De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator overeenkomstig artikel 18[klachten] onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Reisdienst. 

14.3 Oplossing door de Organisator
De Organisator draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Reisdiensten. 

14.4 Oplossing door de Reiziger
Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft de Reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken. 

14.5 Alternatieve reis
Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal de Organisator een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de Reiziger. De Reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De Reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.

14.6 Beëindiging door de Reiziger bij aanzienlijke gevolgen
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Reis en de Organisator deze niet binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de Reiziger de Overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de Overeenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet de Organisator bij beëindiging door de Reiziger ook in onverwijlde repatriëring van de Reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.

14.7 Prijsverlaging en schadevergoeding
In geval van beëindiging op grond van het vorige lid (beëindiging aanzienlijke gevolgen) of in het geval de Overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.

14.8 Voorwaarden prijsverlaging
Indien de Reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De Reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Reiziger.
15. Hulp en bijstand
15.1 Verplichte bijstand
De Organisator verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

15.2 Kosten
De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.
16. Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
16.1 Toerekening & overmacht
De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:
a. de Reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
 c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

16.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting 
Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.

16.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien de Organisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

16.4 Verzekerde schade
De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen. 

16.5 Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

16.6 Geen accumulatie van vergoedingen
Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door de Organisator verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door de Organisator of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.
17. Verplichtingen Reiziger
17.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.

17.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft de Organisator dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.

17.3 Waarschuwing
Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van de Organisator of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de Reizigers en anderen.

17.4 Aansprakelijkheid reiziger
De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

17.5 Controle tijdstip terugreis
De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren. 
18. Klachten
18.1 Informatie
De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood van de Organisator en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.

18.2 Melden ter plaatse
Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per (Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op Werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail). De Organisator verstuurt de Reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.

18.3 Communicatiekosten
De kosten van de noodzakelijke communicatie met de Organisator komen voor rekening van de Organisator. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

18.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend. De Organisator is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

18.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht 
Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid (Melden ter plaatse) van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.
19. Vertrekgarantie
19.1 Vertrekgarantie
Voor iedere reis geldt een minimum aantal deelnemers. Dit aantal verschilt per bestemming en staat bij de betreffende reis onder 'groepsgrootte'. Organisator heeft alle reizen van tevoren ingepland met het doel en stellige verwachting deze ook uit te voeren. Wanneer dit minimaal aantal deelnemers is bereikt staat er achter de betreffende vertrekdatum op de bestemmingspagina 'gegarandeerd vertrek'. 

De Organistor behoudt ons het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Het kan voorkomen dat (definitieve) deelnemers van een reis met 'vertrekgarantie' moeten annuleren, waardoor de groepsgrootte onder het vereiste minimum aantal deelnemers daalt. De vertrekgarantie vervalt op dat moment.

In het uitzonderlijke geval dat het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt en de reis niet door kan gaan, hoor je dit ruim van te voren, doch uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis. In dat geval komt de huidige boeking te vervallen en kun je een nieuwe reis of vertrekdatum boeken. Restitutie van de reissom(met uitzondering van eventuele kosten van visa, vaccinaties en andere persoonlijke uitgaven) is ook mogelijk.
20. Overige bepalingen
20.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

20.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

20.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien de Organisator de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

20..4 Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Privacy

Privacyverklaring Impact Adventures
Impact Adventures respecteert je privacy, maar heeft ook gegevens van je nodig om haar werk te kunnen doen. Daarom willen we je graag vertellen welke informatie we van je verzamelen en waarom we dit doen.
Wanneer Impact Adventures persoonsgegevens verzamelt
1) Bij het bezoeken van onze website
Om onze website optimaal te kunnen laten functioneren, je zoveel mogelijk gebruiksgemak te laten ervaren en ons aanbod optimaal op je af te kunnen laten stemmen, verzamelt Impact Adventures met behulp van Google Analytics bepaalde technische informatie wanneer je onze website bezoekt. Hieronder vertellen we welke informatie we van je verwerken om dit doel te kunnen bereiken:
- IP-adres
- Besturingssysteem en browsertype
- Vanuit welke pagina je toegang kreeg tot onze site
- Je websitenavigatie en welke pagina's je op onze website bezocht hebt
- De datum, het tijdstip en de duur dat je onze site hebt bezocht
- Je locatie

2) Als je een reis bij ons boekt
Naast de gegevens die onder punt 1 genoemd worden hebben we gegevens van je nodig om je geselecteerde reis te kunnen boeken. Daarnaast leggen we de volgende gegevens vast:
- Namen van alle reizigers zoals deze in het paspoort of op de identiteitskaart vermeld staan
- Geslacht
- Geboortedatums
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- In uitzonderlijke gevallen hebben we paspoortgegevens nodig
- Het aangekochte product
- Aankoopdatum
- Hoe en wanneer betaald is
- In sommige gevallen bankgegevens indien we een terugstorting aan je moeten doen
Als je persoonsgegevens van je medereizigers aanlevert, moet je er zeker van zijn dat zij daarmee akkoord zijn en dat je ze ervan op de hoogte stelt wat wij met hun persoonsgegevens doen.

3) Als je meedoet aan een winactie of enquêtes
- Alle persoonsgegevens die je moet invullen
- Je feedback bij een vragenlijst of enquête
- Gebruik van je naam indien je de winnaar bent en eventueel het daarbij behorende antwoord of ontwerp

4) Als je gebruik maakt van één van onze social media kanalen
Bij het deelnemen aan onze social media kanalen van Facebook of Instagram wijzen we je er op bewust te zijn van de voorwaarden van deze partijen.
Waarom Impact Adventures persoonsgegevens verzamelt
1) Om je het bij ons bestelde product of dienst te kunnen leveren
Voor het vastleggen van reisonderdelen (hotel, vlucht en evt. transfer of autohuur) en de facturatie daarvan hebben we persoonsgegevens nodig zodat we de verkoopovereenkomst uit kunnen voeren.

2) Om met je in contact te kunnen komen
Ook verzamelen we persoonsgegevens om contact met je te kunnen leggen. Dit kan zijn om je te contacteren over een gemaakte reservering, maar ook voor het versturen van e-mails als je je ingeschreven hebt voor onze nieuwsbrief, om je tips over je vakantiebestemming door te sturen met linkjes naar websites van onze partners in wiens diensten je interesse kan hebben, om je uit te nodigen voor een onderzoek of het schrijven van een recensie of om contact met je op te nemen over de uitkomst van een prijsvraag.

3) Om je gebruikservaring te verbeteren
We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om in kaart te kunnen brengen welke producten voor jou interessant kunnen zijn. Hierdoor kunnen we onze website en onze reclame uitingen op jouw persoonlijke interesses afstemmen en jou hiermee bedienen.
Met deze verzamelde gegevens kunnen we onze website en onze producten beter afstemmen op onze klanten.
Met wie Impact Adventures verkregen persoonsgegevens deelt
1) Met leveranciers van reisdiensten
Om het door jou geboekte product te kunnen leveren delen we je persoonsgegevens met de leveranciers die verantwoordelijk zijn voor hun deel van het reisarrangement, zoals luchtvaartmaatschappijen, accommodatieverschaffers, vervoersbedrijven en autoverhuurbedrijven.
We nemen je privacy serieus en delen alleen de absoluut noodzakelijke gegevens met onze partners die nodig zijn om de boeking vast te kunnen leggen.
In sommige gevallen heb je gekozen voor reizen buiten de Europese Unie (bijvoorbeeld Marokko, Turkije of de Verenigde Staten) waardoor we hier ook je persoonsgegevens moeten delen. Als je een reis naar een dergelijke bestemming boekt, ga je hier akkoord mee.

2) Met andere samenwerkende partners en leveranciers
Voor sommige activiteiten moeten we andere bedrijven inschakelen om hun diensten af te nemen. Denk hierbij aan IT bedrijven, platforms om gegevens op te slaan, marketingbedrijven (o.a. Google Analytics) waarmee we onze website, aanbod en reclame-uitingen beter op je wensen kunnen afstemmen, marktonderzoeksbedrijven en betalingsverwerkers (ING en Mollie).
Al deze bedrijven worden zorgvuldig geselecteerd en er worden duidelijke afspraken gemaakt betreffende het veilig opslaan van gegevens en dat jouw gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruikt mogen worden.

3) Met regelgevende instanties
In veel gevallen ben je verplicht om tijdens het online inchecken bij de luchtvaartmaatschappij bepaalde gegevens in te vullen die worden gedeeld met overheidsinstanties met het oog op veiligheid, immigratie en grenscontrole. Dit kan per bestemming verschillen.
Indien de wet dat vereist delen we minimale persoonsgegevens met andere overheidsorganen.

Linkjes naar andere websites
Onze website en e-mails bevatten linkjes naar andere websites. Als je via onze website op een website van een andere organisatie terechtkomt, wees je er dan bewust van dat zij een andere privacyverklaring kunnen hebben en lees deze ook aandachtig door. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het bezoeken van websites van andere organisaties.
Wettelijke grondslag
Om persoonsgegevens te mogen verwerken hebben we de volgende grondslagen vastgesteld:

1) Je hebt ons toestemming verleend
Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je ons toestemming hebt gegeven om een account aan te maken waar je gegevens in staan.

2) Het is noodzakelijk om de overeenkomst die we met je sluiten uit te voeren
Om bijvoorbeeld een reis vast te leggen die je bij ons geboekt hebt, hebben we gegevens van je nodig.

3) We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting
Indien we bijvoorbeeld gegevens moeten overdragen aan overheidsinstanties ten behoeve van grenscontrole en immigratie of als we bijvoorbeeld NAW-gegevens nodig hebben voor onze facturatie en onze boekhoudkundige verantwoording richting bijvoorbeeld de Belastingdienst.

4) Als het in jouw of iemand anders vitale belang is
In geval van nood kan het eventueel nodig zijn dat we bepaalde gegevens met bijvoorbeeld autoriteiten of een verzekeraar communiceren.

5) Het gerechtvaardigde belang van ons of derden kan soms zwaarder wegen
Het kan zijn dat we bepaalde gegevens moeten verzamelen om onze website optimaal op onze bezoekers af te kunnen stemmen. Hierdoor kunnen we ook onze marketing relevanter en interessanter voor je maken.
Bewaartermijn
We bewaren je gegevens zo lang als noodzakelijk is om onze doelen te behalen en aan de wetgeving te voldoen. Om aan onze Belastingplicht te kunnen voldoen dienen we je gegevens tot 7 jaar na jaarafsluiting te bewaren. Daarna zullen we je gegevens verwijderen, dan wel anonimiseren. 
Toegang tot je gegevens en contact
Je hebt altijd het recht om je boekingen en gegevens bij ons in te zien. Je hebt altijd de mogelijkheid een kopie op te vragen van de gegevens die wij van je hebben. Ook kun je je gegevens bij ons laten aanpassen als die niet meer actueel zijn.
Als je bepaalde gegevens bij ons wil laten wissen kun je bij ons een verzoek indienen. Dit zullen we doen, tenzij we die gegevens moeten bewaren wegens belangrijke zakelijke dan wel voor wettelijke bepalingen en/of redenen.
We moeten en zullen wettelijk gezien in ieder geval binnen dertig dagen duidelijkheid aan je verschaft hebben betreffende uw verzoek, maar proberen dit uiteraard sneller te doen.

We doen ons uiterste best je gegevens zo goed, veilig en verantwoord mogelijk te beheren. Mocht je hierover toch vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.

Over dit onderwerp zijn wij enkel schriftelijk te benaderen via info@impactadventures.nl

Indien je niet tevreden bent met onze afhandeling, kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Cookies
Cookies zijn bestanden die tijdens het internetten op je computer worden opgeslagen waarmee we je als bezoeker van onze website kunnen herkennen. Voor meer informatie hierover kun je onze Cookieverklaring bekijken.
Wijzigingen in deze verklaring
Deze verklaring is een vervanging van eerdere versies. Wij houden het recht deze op elk gewenst moment aan te passen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij hier op onze website een aparte melding van maken.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 maart 2020.

Cookiebeleid

Cookieverklaring
Impact Adventures maakt gebruik van cookies om de website beter en sneller te kunnen laten functioneren, om je gebruiksgemak te verbeteren en de relevantie van onze website te verhogen. Met een cookie worden er gegevens opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt. We maken gebruik van verschillende soorten cookies:
Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die we plaatsen om ervoor te zorgen dat de website correct kan functioneren en om bepaalde functies mogelijk te maken. Denk hierbij aan het bewaren van een reis, om te voorkomen dat je onze cookie melding telkens weer te zien krijgt of om automatisch in te loggen in je account. Functionele cookies verlopen na 1 jaar en worden dan automatisch gewist van je computer.
Analytische cookies
Analytische cookies gebruiken we om inzicht te krijgen in wat er op onze website gebeurt, om te analyseren wat qua advertenties wel of niet werkt en welke reizen wel of niet populair zijn.
Tevens kunnen we aan de hand hiervan inzien op welke manier je op onze website bent gekomen, welke pagina’s je bezocht hebt, hoe lang je op onze website gezeten hebt, hoe je over de site beweegt, wat je laatst bezochte pagina is, welk besturingssysteem je gebruikt en welke browser je gebruikt.
Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Google slaat gegevens op in de Verenigde Staten maar vallen onder het door de Europese wetgeving vereiste Privacyshield. Met Google Analytics hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten betreffende het gebruik van persoonsgegevens. Tevens worden IP-adressen anoniem gemaakt en is het Google niet toegestaan data te gebruiken voor andere Google diensten.

Om gevonden te worden in Google maken we gebruik van het advertentieplatform Google Adwords. Als je op een advertentielink klikt wordt er ook een cookie geplaatst op je computer om te kunnen meten hoeveel mensen er op de advertentie klikken en of er vervolgens boekingen uit gemaakt worden.

Soms doen we een test op onze website waarbij een deel van onze website bezoekers in een test variant van onze website zit. Op deze manier kunnen we analyseren of we ergens een verbetering kunnen doorvoeren. Hiervoor gebruiken we Google Optimize. Dit programma plaatst een cookie waarmee geregistreerd op welke website versie je zit en waarmee we uiteindelijk kunnen nagaan welke versie beter presteert.
Tracking cookies
Via diverse marketingpartners zorgen wij er voor dat onze advertenties die je op internet tegenkomt zo relevant en interessant mogelijk zijn voor je. Om dit mogelijk te maken zetten wij en onze partners tracking cookies als je onze website bezoekt waarmee we inzicht in je interesses krijgen en daar onze reclame op af kunnen stemmen, zowel op onze eigen website als op andere sites. Hiervoor werken we samen met onder andere Googles Adwords en Facebook.

Door deze tracking cookies uit te zetten voorkom je niet dat je geen reclame ziet, maar heb je alleen een grotere kans dat je reclame ziet waar je niet in geïnteresseerd bent.
Cookies verwijderen, blokkeren en instellingen aanpassen
Als je cookies op Impactadventures.nl blokkeert, kun je gewoon gebruik blijven maken van de website. Echter kan het zijn dat sommige functionaliteiten niet meer werken.
Daarnaast is het voor ons van belang dat je ze accepteert zodat we met ingewonnen informatie kunnen blijven werken aan een betere en gebruikersvriendelijkere website.

Als je opgeslagen cookies wilt verwijderen of geen cookies meer wilt accepteren dan kun je dit via je browser doen. Hier vind je de meest voorkomende browsertypes met de gebruiksaanwijzing hiervoor: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari IOS en Safari MaciOS.

Aangesloten bij

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VVKR)
Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

Garantiefonds (GGTO)
Impact Adventures is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Specialistische Touroperators (GGTO) te Amsterdam. Impact Advenutres staat bij de GGTO ingeschreven onder nummer 1458. Het garantiefonds GGTO staat ervoor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien reisorganisator Impact Adventures in financieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn voor uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de reisorganisator als gevolg van financieel onvermogen, hier niet voor kan zorg dragen.
Impact Adventures brengt voor deze garantieregeling een bijdrage van € 15,- per boeking in rekening (bij reissommen tot € 12.500,- of € 30,- bij reissommen tot € 25.000 of € 45,- bij reissommen tot € 37.500). Met deze bijdragen, die worden afgedragen aan het GGTO, wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen